...

Afdelingsmødet

En gang årligt afholdes afdelingsmøder. Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på det sted, hvor du bor. Det er her budgettet godkendes og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din afdelingsbestyrelse. Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.

Hvad sker der på afdelingsmødet?
På afdelingsmødet bliver du orienteret om, hvad der foregår i din afdeling, og du får mulighed for at lade din stemme blive hørt. Og sidst, men ikke mindst, er det også her, du kan pege på dem, du tror, der vil udføre et godt afdelingsbestyrelsesarbejde. Eller måske overvejer du selv at stille op, fordi du har nogle holdninger til udviklingen i din afdeling.

Før afdelingsmødet:
Du får to indkaldelser til afdelingsmøde i din afdeling. Første indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel i beboermagasinet, som kommer i juni måned. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. I samme beboermagasin forefindes endvidere blanket til indsendelse af forslag samt tilmelding til afdelingsmødet.I den endelige indkaldelse indgår en færdig dagsorden med alle punkter, herunder afdelingens budget for det kommende år, forslag og evt. bilag. Det udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde.

Afdelingsmødet – punkt for punkt:

Formalia
Når de fremmødte beboere er noteret på en liste, og stemmesedler er delt ud, byder formanden for afdelingsbestyrelsen velkommen. Der vælges en mødedirigent, som styrer ordet under mødet. Dirigenten konstaterer, om mødeindkaldelse og mødepapirer er udsendt til tiden, og læser dagsordenen op.

Beretning
Formanden for afdelingsbestyrelsen aflægger sin beretning om året, der er gået. Afdelingsmødet er derfor en mulighed for at få en status over udviklingen i din afdeling.

Økonomi
På afdelingsmødet fremlægges afdelingens budget for det kommende år til godkendelse.

Indkomne forslag
Alle beboere kan stille forslag til behandling på afdelingsmødet. Dermed er afdelingsmødet din direkte adgang til at skabe forandring i din afdeling.
Forslagene skal være boligselskabet i hænde senest 14 dage før afdelingsmødets afholdes, så det kan sendes ud med mødeindkaldelsen. Et eksempel på et forslag kan være en ændring til afdelingens husorden.
Forsamlingen vedtager eller forkaster indkomne forslag ved afstemning. Hver fremmødt husstand har to stemmer.

Valg til afdelingsbestyrelsen
På afdelingsmødet vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
Afdelingsbestyrelsen består af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, afhængig af afdelingens størrelse.
Det er også på afdelingsmødet, at afdelingen vælger en repræsentant til repræsentantskabet, som er Boligselskabet Sct. Jørgens øverste myndighed.

Eventuelt
Her er der plads til at drøfte emner, der ikke er på dagsordenen. Der kan dog IKKE træffes beslutninger under dette punkt.
Senest 4 uger efter afdelingsmødets afholdelse kan du læse referatet på Boligselskabets hjemmeside.