...

Højslev Boligselskab historisk

På grund af den økonomiske krise i 1930'erne og materialemangel under krigen gik boligbyggeriet omtrent i stå i Højslev-Dommerby-Lundø. Sognerådet fik store problemer med at huse de husvilde. Som "husvildebolig" brugte man bl.a. "fattighuset" i Halskov, som ikke var i for god stand. Her lå også "Mosehuset", som sognerådet købte i 1945. "Købet begrundes med, at huset i længere tid har været tilholdssted for uheldige elementer, og ved købet mener sognerådet at kunne få hånd i hanke med, hvem der måtte bebo huset."
For at bekæmpe bolignøden førte sognerådet tilsyn med, at ledige lejligheder straks blev udlejet. Flere husejere fik påbud om at leje ud, ellers satte sognerådet en lejer ind. Sognerådet gav konsekvent afslag på alle ansøgninger om tilladelse til at nedlægge lejligheder. I 1949 var situationen så slem, at sognerådet måtte købe en barak til en lejer, hvis lejlighed blev erklæret ubeboelig.
I 1947 gik sognerådet aktivt i gang med at få skaffet flere lejeboliger i kommunen. I marts 1947 holdt man møde om "den for tiden alvorlige boligmangel" med konsulent Aidt, Viborg, og sekretær Møller, Sorø, der fortalte om, hvordan man kunne bekæmpe boligmanglen. Konsulent Aidt fastslog, at "for at få gang i foretagendet var det nødvendigt at danne boligselskaber, evt. et for Viborg Amt, da det ville betyde, at man ved at slå sig sammen kunne bygge billigere, da administrationen var billigere."

Resultatet af mødet forelå hurtigt. Allerede den 22. juli 1947 kunne sognerådet godkende vedtægter og bestyrelse for "Højslev Boligselskab." 
Boligselskabet byggede i 1948-49 13 huse i Højslev Stationsby (Nyvej 1-12 og Langmosevej 10-12) med kaution for dele af byggelånet på i alt 237.250 kr. Hertil kom, at kommunen i 1950 betalte vejen til husene, mens boligselskabet betalte fortovene. Dette arbejde blev udført som beskæftigelsesarbejde. Huslejen var beregnet til 75 kr. om måneden el. 900 kr. om året.
Samtidig ønskede sognerådet at få mere styr på forholdene i det private udlejningsbyggeri. I 1948 oprettede sognerådet et bolignævn (huslejenævn) med repræsentanter for sognerådet, ejere og lejere. Bolignævnet skulle bl.a. godkende lejere, der ønskede at leje en lejlighed i kommunen.
Efterhånden som byggeriet i kommunen kom i gang i 1950'erne blev kontrollen med udlejningen slækket. Husejere, der søgte om lov til at nedlægge en lejlighed, kunne nu få tilladelse til at gøre det, hvis de kunne skaffe en anden passende lejlighed til deres lejer. Først i slutningen af 1960'erne godkendte sognerådet lejlighedsnedlæggelser uden at stille betingelser.

 

Uddrag fra bogen ”Skive kommunes historie fra 1940 til 2003” – om starten på Højslev Boligselskab.

Højslev Boligselskab har i dag 126 attraktive boliger i Højslev og Nr. Søby.